สอศ.จัดงานองค์การนักวิชาชีพ ภาคกลาง เสริมสร้างทักษะ

สอศ.จัดงานองค์การนักวิชาชีพ ภาคกลาง เสริมสร้างทักษะ

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิด ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565

โดยมีนายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธานกรรมการบริหาร อวท. ระดับภาคกลาง ประธานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง คณะกรรมการการดำเนินงาน

และนักเรียน นักศึกษาองค์การ นักวิชาชีพ เข้าร่วม ว่า การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 30

ภายใต้คำขวัญ “จิตอาสาเป็นเลิศ ก่อให้เกิดคุณธรรม อวท.ภาคกลาง สร้างสรรค์ นําสู่การพัฒนา” มีองค์การนักวิชาชีพฯ จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ และเอกชน จำนวน 67 แห่ง โดยมี ผู้ร่วมการประชุม 128 คน และครูที่ปรึกษา 64 คน รวมทั้งสิ้น 192 คน

สอศ.จัดงานองค์การนักวิชาชีพ ภาคกลาง เสริมสร้างทักษะ

ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าวต่อว่า ซึ่งการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น แบ่งออกเป็น ประเภทช่างอุตสาหกรรม ประเภทเทคนิคพื้นฐาน ประเภทพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประเภทวิชาชีพระยะสั้น

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน เช่น การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ทักษะจิตรกรรมไทย ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งสิ้น 104 ทักษะ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1,236 คน ครูผู้ควบคุมทีม 618 คน

“ขอชื่นชมในความเข้มแข็งขององค์กรวิชาชีพฯทั้ง 14 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการเติมเต็มความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ให้นักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีสมรรถนะสูงตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม และถือเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นพลังอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นการสร้างสายใยเครือข่าย พี่ เพื่อน น้องชาวอาชีวศึกษา ส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การ ได้แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มีศักยภาพ ถึงความเป็นผู้นํา ความสามารถ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น พร้อมที่จะนําพาเพื่อนสมาชิกในองค์การ ตลอดจนชุมชน สังคมและประเทศชาติ ให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป” ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ conleyschurch.com

UFA Slot

Releated